Học sinh không mang các thiết bị thông minh đến trường.