THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌC SINH KHÔNG MANG CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ VÀ ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH VÀO LỚP HỌC