Kế hoạch tổ chức khám sức khỏe định kì cho học sinh lần 1

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HẢI PHÒNG
TRƯỜNG PTNC HAI BÀ TRƯNG

Số:......../KH-HBT                              

        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Hải Phòng, ngày… tháng …năm 2017

KẾ HOẠCH 

Khám sức khỏe định kỳ lần I
Năm học 2017 – 2018
- Căn cứ theo công văn số 1525/HDLT-SGDĐT-BHXH ngày 12/8/2016 về việc thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên;
- Căn cứ vào kế hoạch năm học 2017-2018 trường PTNC Hai Bà Trưng xây dựng kế hoạch tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho học sinh như sau: 
   I. Mục tiêu
- Khám và phân loại sức khỏe cho 100% học sinh thuộc các khối lớp theo đúng quy định của Bộ Y tế.
- Đảm bảo công tác khám sức khỏe đạt chất lượng và đúng tiến độ. 
- Trong quá trình khám sức khỏe phát hiện kịp thời các bệnh liên quan đến các bệnh học đường (cận thị, gù vẹo cột sống, thấp tim, nha học đường…) và các bệnh lý như: suy dinh dưỡng, hen phế quản…
- Sau khám sức khỏe: Thông báo kết quả cho cha mẹ học sinh; phối hợp giữa y tế - gia đình và nhà trường xử lý tốt các trường hợp sức khỏe đặc biệt cần được chăm sóc.
- Lập hồ sơ theo dõi sức khỏe học sinh.
- Tư vấn chăm sóc sức khỏe của học sinh cho phụ huynh.
 II. Thời gian
   1. Thời gian: 15h30  thứ 5 ngày 21 tháng 9 năm 2017 (THCS)
                         14h00 thứ 6 ngày 22 tháng 9 năm 2017  (TH)
  2. Địa điểm: Phòng y tế và khu vực sân 1 (TH)
                       Phòng họp (THCS)
III. Nội dung chương trình
1. Khám tổng thể cho học sinh
a. Tai – mũi - họng.
b. Răng hàm mặt
c. Nội
d. Ngoại
e. Mắt
2. Tư  vấn chăm sóc sức khỏe ( với phụ huynh có nhu cầu )
 
BAN GIÁM HIỆU

Bài Viết Mới Nhất