Chính sách quyền riêng tư

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

DATA PRIVACY POLICY

Chính Sách Quyền Riêng Tư này (“Chính sách” hoặc “Chính sách này”) mô tả cách thức CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HAI BÀ TRƯNG (“Nhà trường”) thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Phụ huynh và Học sinh liên quan đến các trang web, ứng dụng, sản phẩm và dịch vụ (gọi chung là “Dịch vụ”).

This Data Privacy Policy (“Policy” or “This Policy”) describes how the HAI BA TRUNG EDUCATION JOINT STOCK COMPANY (“School”) collects and uses the personal information of Parents and Students related to the School’s websites, applications, products, and services (collectively referred to as “Services”).

Chính Sách Quyền Riêng Tư Chính sách Quyền Riêng Tư này không áp dụng cho bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, trang web hoặc nội dung nào được cung cấp bởi bên thứ ba ngoại trừ công ty Finepass. Điều này có nghĩa là chúng tôi đã yêu cầu công ty Finepass phát triển sản phẩm HBT Eduman này cho chúng tôi. Ứng dụng này do chúng tôi chịu trách nhiệm phát triển. Mọi chính sách quyền riêng tư của chúng tôi áp dụng đầy đủ cho ứng dụng này. Bạn có thể liên hệ với Finepass thông qua email: tuan.anh@finepass.fi hoặc contact@finepass.fi. Khi bạn sử dụng ứng dụng HBT Eduman, bạn chỉ phải đồng ý với Chính sách quyền riêng tư này.

This Privacy Policy does not apply to any products, services, websites or content provided by third parties other than Finepass. This means that we asked Finepass company to develop this HBT Eduman product for us. This application is developed by us. All of our privacy policies apply fully to this app. You can contact Finepass via email: tuan.anh@finepass.fi or contact@finepass.fi. When you use the HBT Eduman app, you only have to agree to this Privacy Policy.

Chính sách này bao gồm các nội dung sau:

This Privacy Policy icludes the following contents:

1. Thông tin cá nhân được Nhà trường thu thập;

 Personal information the School collect;

2. Cách thức Nhà trường sử dụng thông tin cá nhân;

How the School user personal information;

3. Thu thập và sử dụng cookies;

Collecting and using cookies;

4. Cách thức Nhà trường chia sẻ thông tin cá nhân;

 How the School share personal information;

5. Vị trí và Chuyển giao xuyên biên giới thông tin cá nhân;

Location and Cross-Border Transfer of personal information;

6. Bảo mật thông tin cá nhân và thanh toán tại Nhà trường;

 Personal information and payment security at the School;

7. Quảng cáo bên thứ ba và thu thập thông tin;

Third-Party Advertising and Information Collection;

8. Liên lạc và Quảng cáo;

Contact and Advertising;

9. Thông tin cá nhân của người chưa thành niên;

Personal information pertainning to minors;

10. Thời hạn lưu trữ thông tin cá nhân;

Retention of personal information;

11. Thông tin liên lạc, thông báo và sửa đổi

Contacts, notices, and revisions;

12. Một số thông tin bổ sung cho Liên Minh Châu Âu;

Additional Information for the EU;

13. Ví dụ về các thông tin được Nhà trường thu thập.

 Examples of information collected.

 

1. Thông tin cá nhân được nhà trường thu thập

Personal information that the School collects

Nhà trường tiến hành thu thập thông tin cá nhân của Phụ huynh và Học sinh trong quá trình Nhà trường cung cấp

Dịch vụ của nhà trường cho Phụ huynh và Học sinh.

The School collects personal information from Parents and Students while providing Services to Parents and Students.

Dưới đây là các nguồn thông tin được Nhà trường thu thập:

Below are the sources of information collected by the School:

• Thông tin Phụ huynh và Học sinh cung cấp cho Nhà trường: Nhà trường có quyền thu thập bất kỳ thông tin nào do Phụ huynh và Học sinh cung cấp liên quan đến Dịch vụ của Nhà trường.

Information provided by Parents and Students to the School: The School has the right to collect any information provided by Parents and Students related to the School’s Service.

• Thông tin tự động: Nhà trường tự động thu thập một số loại thông tin nhất định khi Phụ huynh và Học sinh tương tác với Dịch vụ của Nhà trường.

Automatic information: The School automatically collects certain types of information when Parents and Students interact with the School’s Service.

• Thông tin từ các nguồn khác: Nhà trường có thể thu thập thông tin về Phụ huynh và Học sinh từ các nguồn khác, bao gồm từ nhà cung cấp dịch vụ, đối tác và các nguồn công khai có sẵn.

Information from other sources: The School may collect information about Parents and Students from other sources, including service providers, partners, and publicly available sources.

2. Cách thức Nhà trường sử dụng thông tin cá nhân

How the School uses personal information

Nhà trường sử dụng thông tin cá nhân của Phụ huynh và Học sinh để vận hành, cung cấp và cải thiện Dịch vụ. Mục đích của việc sử dụng thông tin cá nhân của Nhà trường bao gồm:

The School uses the personal information of Parents and Students to operate, provide and improve the Services. The purposes of the School's use of personal information include:

• Cung cấp Dịch vụ: Nhà trường sử dụng thông tin cá nhân của Phụ huynh và Học sinh để xử lý các vấn đề liên quan trong quá trình cung cấp và sử dụng Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn đến việc đăng ký, sử dụng dịch vụ, tham gia các chương trình ưu đãi và thanh toán.

Provision of Services: The School uses the personal information of Parents and Students to handle related issues in the process of providing and using the Services, including but not limited to registration, use of services, participation in incentive programs, and payments.

• Đo lường, hỗ trợ và cải thiện Dịch vụ: Nhà trường sử dụng thông tin cá nhân của Phụ huynh và Học sinh để đo lường việc sử dụng, phân tích hiệu quả để cải thiện chất lượng và phát triển Dịch vụ.

Measure, support, and improve the Service: The school uses the personal information of Parents and Students to measure usage and analyze effectiveness to improve the quality and develop the Service.

• Đưa ra đề nghị và cá nhân hóa trải nghiệm: Nhà trường sử dụng thông tin cá nhân của Phụ huynh và Học sinh để đề xuất Dịch vụ mà Phụ huynh và Học sinh có thể quan tâm, nhận diện sở thích và cá nhân hóa trải nghiệm của Phụ huynh và Học sinh với Dịch vụ.

Recommendations and personalization: The School uses the personal information of Parents and Students to propose Services that Parents and Students may be interested in, recognize their preferences, and personalize the experience of Parents and Students with the Services.

 • Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý: Trong một số trường hợp nhất định, Nhà trường có nghĩa vụ pháp lý để thu thập, sử dụng hoặc lưu trữ thông tin cá nhân của Phụ huynh và Học sinh.

Compliance with legal obligations: In certain cases, the School has a legal obligation to collect, use, or store the personal information of Parents and Students.

• Liên lạc với Phụ huynh và Học sinh: Nhà trường sử dụng thông tin cá nhân của Phụ huynh và Học sinh để liên lạc thông qua các kênh khác nhau (ví dụ: điện thoại, email) và để trả lời yêu cầu của Phụ huynh và Học sinh.

Communication with Parents and Students: The School uses the personal information of Parents and Students to communicate through various channels (e.g., phone, email) and to respond to requests from Parents and Students.

• Tiếp thị: Nhà trường sử dụng thông tin cá nhân của Phụ huynh và Học sinh để thực hiện công tác truyền thông, quảng bá về Dịch vụ và các chương trình giáo dục theo quy định của pháp luật. Nhà trường có thể hiển thị quảng cáo về các chương trình giáo dục và Dịch vụ dựa trên mối quan tâm của Phụ huynh và Học sinh.

Marketing: The School uses Parent’s and Student’s personal information to communicate and promote the Services and educational programs in compliance with legal regulations. The School may display advertisements about academic programs and Services based on the interests of Parents and Students.

• Phòng chống gian lận và lạm dụng, rủi ro tín dụng: Nhà trường sử dụng thông tin cá nhân của Phụ huynh và Học sinh để ngăn chặn và phát hiện gian lận và lạm dụng nhằm bảo vệ an ninh của khách hàng, Nhà trường và những bên khác. Nhà trường cũng có thể sử dụng các phương pháp chấm điểm để đánh giá và quản trị rủi ro tín dụng.

Fraud and abuse prevention, credit risk management: The School uses the personal information of Parents and Students to prevent and detect fraud and abuse in order to protect the security of customers, the School, and other parties. The School may also use scoring methods to assess and manage credit risk.

• Một số mục đích cụ thể cần sự đồng ý của Phụ huynh và Học sinh: Nhà trường có thể xin chấp thuận của Phụ huynh và Học sinh về việc sử dụng thông tin cá nhân cho một mục đích cụ thể nào đó khi Nhà trường liên hệ với Phụ huynh và Học sinh.

Specific purposes requiring consent from Parents and Students: The School may seek the consent of Parents and Students for the use of personal information for a specific purpose when the School communicate with Parents and Students.

 3. Thu thập và sử dụng cookies

Collecting and using cookies Nhà trường sử dụng cookie, pixel và các công nghệ tương tự khác (gọi chung là “Cookies”) để nhận diện trình duyệt hoặc thiết bị của Phụ huynh và Học sinh, tìm hiểu thêm về sở thích của Phụ huynh và Học sinh và cung cấp các tính năng và dịch vụ thiết yếu và cho các mục đích bổ sung khác, bao gồm:

The School uses cookies, pixels, and other similar technologies (collectively referred to as "Cookies") to identify the browser or device of Parents and Students, learn more about the preferences of Parents and Students, and provide essential features and services as well as for other additional purposes, including:

• Nhận diện khi Phụ huynh và Học sinh đăng nhập sử dụng Dịch vụ. Điều này cho phép nhà trường cung cấp cho Phụ huynh và Học sinh các đề xuất, hiển thị nội dung được cá nhân hóa và cung cấp các tính năng và dịch vụ tùy chính khác.

 Identifying when Parents and Students log in to use the Services. This allows the School to provide personalized recommendations, display content, and other customized features and services.

• Lưu ý đến các tùy chọn mà Phụ huynh và Học sinh đã chấp thuận. Điều này cho phép Nhà trường tôn trọng những điều Phụ huynh và Học sinh quan tâm và không quan tâm, chẳng hạn như ngôn ngữ, cấu hình, cài đặt mà Phụ huynh và Học sinh lựa chọn.

Respect the options that Parents and Students have agreed to. This allows the School to respect what Parents and Students care about and do not care about, such as language, configuration, and settings that Parents and Students choose.

• Lưu ý đến các tùy chọn mà Phụ huynh và Học sinh đã chấp thuận. Điều này cho phép Nhà trường tôn trọng những điều Phụ huynh và Học sinh quan tâm và không quan tâm, chẳng hạn như ngôn ngữ, cấu hình, cài đặt mà Phụ huynh và Học sinh lựa chọn.

Respect the options that Parents and Students have agreed to. This allows the School to respect what Parents and Students care about and do not care about, such as language, configuration, and settings that Parents and Students choose.

 • Tiến hành nghiên cứu và phân tích để cải thiện Dịch vụ.

Conducting research and analysis to improve the Service.

• Ngăn chặn hành vi gian lận, cải thiện an ninh.

Prevent fraud and improve security.

• Cung cấp nội dung, bao gồm quảng cáo, có liên quan đến sở thích của Phụ huynh và Học sinh trên các trang web của Nhà trường và trang web của bên thứ ba.

Providing content, including advertising, relevant to the interests of Parents and Students on our websites and third-party websites.

• Đo lường và phân tích chất lượng của các Dịch vụ.

 Measure and analyze the performance of the Service.

Cookies cho phép Phụ huynh và Học sinh tận dụng một số tính năng cần thiết của Nhà trường. Ví dụ, nếu Phụ huynh và Học sinh chặn hoặc từ chối Cookies của Nhà trường, Phụ huynh và Học sinh sẽ không thể lưu được các dữ liệu quan trọng như điểm số, bài tập hay bình luận trên website Nhà trường vì Cookies giúp ghi lại các hoạt động người dùng.

Cookies enable parents and students to utilize certain essential features of our website. For example, if parents and students block or decline our cookies, they will not be able to save important data such as grades, assignments, or comments on the school's website because cookies help record user activities.

Các bên thứ ba được chấp thuận cũng có thể đặt cookie khi Phụ huynh và Học sinh tương tác với các Dịch vụ. Các bên thứ ba này thường bao gồm các công cụ tìm kiếm, nhà cung cấp Dịch vụ đo lường và phân tích, mạng xã hội và các công ty quảng cáo. Các bên thứ ba sử dụng cookie trong quá trình cung cấp nội dung, bao gồm quảng cáo liên quan đến sở thích của Phụ huynh và Học sinh, để đo lường hiệu quả của quảng cáo và thực hiện một số Dịch vụ thay mặt cho Nhà trường.

Third parties that are approved may also place cookies when Parents and Students interact with the Services. These third parties typically include search engines, measurement and analytics service providers, social networks, and advertising companies. Third parties use cookies in the process of delivering content, including ads related to Parents and Students' interests, to measure the effectiveness of ads, and to perform some services on behalf of the School.

Phụ huynh và Học sinh có thể quản lý cookie trình duyệt bằng việc cài đặt trình duyệt của mình. Tính năng 'Trợ giúp' trên hầu hết các trình duyệt sẽ cho Phụ huynh và Học sinh biết cách ngăn trình duyệt chấp nhận các cookie mới, cách trình duyệt thông báo khi Phụ huynh và Học sinh nhận được cookie mới, cách tắt cookie và khi cookie hết hạn. Nếu Phụ huynh và Học sinh tắt tất cả cookie trên trình duyệt của mình, cả Nhà trường và bên thứ ba sẽ không thể chuyển cookie sang trình duyệt của Phụ huynh và Học sinh . Tuy nhiên, nếu Phụ huynh và Học sinh làm điều này, Phụ huynh và Học sinh có thể phải tự tay điều chỉnh một số tùy chọn mỗi khi truy cập lại trang web và một số tính năng và Dịch vụ có thể không hoạt động.

Parents and Students can manage their browser Cookies by adjusting their browser settings. The "Help" feature on most browsers will show Parents and Students how to prevent the browser from accepting new Cookies, how to have the browser notify them when they receive a new Cookie, how to disable cookies altogether, and when Cookies will expire. If Parents and Students disable all Cookies in their browser, both the School and approved third parties will not be able to transfer Cookies to their browser. However, if Parents or Students do this, Parents and Students may need to manually adjust some preferences each time they revisit the website, and some features and services may not work.

4.Cách thức Nhà trường chia sẻ thông tin cá nhân

How the School shares personal information

Thông tin về Phụ huynh và Học sinh là một phần quan trọng trong hoạt động của Nhà trường. Nhà trường không bán thông tin cá nhân của Phụ huynh và Học sinh cho người khác. Nhà trường chỉ chia sẻ thông tin cá nhân như được nêu dưới đây:

The information of Parents and Students is an integral part of the School's operations. The School does not sell personal information of Parents and Students to others. The School only shares personal information as outlined below:

 • Giao dịch liên quan đến bên thứ ba: Nhà trường cung cấp cho Phụ huynh và Học sinh các dịch vụ, phần mềm và nội dung do bên thứ ba cung cấp để sử dụng trên hoặc thông qua Dịch vụ. Phụ huynh và Học sinh có thể biết khi nào bên thứ ba tham gia vào các giao dịch của mình và Nhà trường sẽ chia sẻ thông tin liên quan đến các giao dịch đó với bên thứ ba.

Third-party transactions: The School provides Parents and Students with services, software, and content provided by third parties for use on or through the Services. Parents and Students may be aware when third parties are involved in their transactions, and the School will share information related to those transactions with third parties.

• Bên thứ ba cung cấp dịch vụ: Nhà trường sử dụng và/hoặc hợp tác với các công ty và cá nhân khác để thực hiện một số công việc và chương trình như chương trình ưu đãi, phát triển sản phẩm,... dành cho Phụ huynh và Học sinh. Ví dụ bao gồm: Nhà trường có thể sử dụng các công ty chuyên về bảo mật để kiểm tra và ngăn chặn các cuộc tấn công mạng đối với website của Nhà trường. Các công ty này có thể cần truy cập vào thông tin cá nhân của bạn để phát hiện và xử lý các vấn đề bảo mật. Các bên thứ ba cung cấp dịch vụ này có quyền truy cập vào thông tin cá nhân cần thiết để thực hiện các chức năng của họ, nhưng không được sử dụng cho các mục đích khác. Ngoài ra, họ phải tuân thủ Chính sách quyền riêng tư này và pháp luật về bảo vệ quyền riêng tư liên quan.

Third-party service providers: The School uses and/or collaborates with other companies and individuals to perform certain tasks and programs such as discount programs, product development, and website security. For example, the School may use security companies to detect and prevent cyber attacks on the School's website. These companies may need to access Parents or Students personal information to detect and resolve security issues. These third-party service providers have the right to access personal information necessary to perform their functions, but are not allowed to use it for other purposes. Additionally, third parties must comply with this Privacy Policy and relevant privacy protection laws.

 • Tái cấu trúc, Chuyển nhượng doanh nghiệp, Thay đổi tên: Nếu trong đó có tình huóng mà Nhà trường có thể bán hoặc mua các doanh nghiệp hoặc tái cấu trúc doanh nghiệp hoặc dịch vụ khác phù hợp với quy định của pháp luật. Trong các giao dịch như vậy, thông tin cá nhân, cơ sở dữ liệu và quyền sử dụng thông tin nói chung là một trong những tài sản kinh doanh được chuyển nhượng nhưng bên nhận chuyển nhượng vẫn phải tuân theo các quy định của Chính sách quyền riêng tư này (hoặc khi được Phụ huynh và Học sinh chấp thuận).

Restructuring, Business Transfer, Name Change: If therein a situation that, the School may buy or sell businesses or restructure its operations or other services in accordance with legal regulations. In such transactions, personal information, databases, and the general right to use information are among the business assets transferred, but the receiving party must still comply with the provisions of this Data Privacy Policy (or with the consent of Parents and Students).

• Tiết lộ thông tin theo yêu cầu pháp luật và bảo vệ quyền lợi hợp pháp: Nhà trường có quyền tiết lộ tài khoản và thông tin cá nhân của bạn khi Nhà trường xác định rằng điều đó là bắt buộc để tuân thủ các quy định pháp luật áp dụng, để thi hành hoặc thực thi các điều khoản và thỏa thuận liên quan của Nhà trường hoặc để bảo vệ quyền lợi hợp pháp, tài sản hoặc an toàn của Nhà trường, Phụ huynh và Học sinh của Nhà trường hay bất kỳ bên thứ ba nào. Điều này có thể bao gồm việc trao đổi thông tin với các công ty và tổ chức khác nhằm mục đích ngăn ngừa và xử lý gian lận cũng như giảm thiểu rủi ro về mặt tài sản và tín dụng.

Disclosure of information as required by law and to protect legitimate interests: The School reserve the right to disclose Parents and Students account and personal information when the School determine that it is necessary to comply with applicable legal regulations, to enforce or execute our relevant terms and agreements or to protect our legitimate interests, property or safety of ourselves, our Parents and Students or any third party. This may include exchanging information with other companies and organizations for the purpose of preventing and handling fraud as well as reducing property and credit risks.

• Thông báo và đồng ý tiết lộ thông tin cá nhân: Trừ khi có quy định khác, Phụ huynh và Học sinh sẽ được thông báo trước khi thông tin cá nhân về Phụ huynh và Học sinh được tiết lộ cho bên thứ ba. Phụ huynh và Học sinh có quyền từ chối hoặc thu hồi sự đồng ý của mình về việc tiết lộ thông tin này.

Notification and Consent for Disclosure of Personal Information: Unless otherwise specified, Parents and Students will be notified before personal information about Parents and Students is disclosed to third parties. Parents and Students have the right to refuse or withdraw their consent to the disclosure of this information.

5. Vị trí và Chuyển giao xuyên biên giới thông tin cá nhân

Location and Cross-boder Transfer of personal information

Nhà trường có trụ sở chính tại Việt Nam và có thể có các công ty liên kết hoặc chi nhánh ở các quốc gia khác trong tương lai. Thông tin cá nhân của Phụ huynh và Học sinh có thể được lưu trữ hoặc truyền tải không chỉ trong lãnh thổ Việt Nam mà còn ở các quốc gia khác tuỳ thuộc vào mức độ sử dụng Dịch vụ của Phụ huynh và Học sinh. Khi Nhà trường tiến hành việc chuyển giao thông tin cá nhân của Phụ huynh và Học sinh sang các quốc gia khác, Nhà trường sẽ tuân thủ Chính sách quyền riêng tư này và các quy định pháp luật bảo vệ quyền riêng tư hiện hành.

The School has its headquarters in Vietnam and may have affiliated companies or branches in other countries in future. The personal information of Parents and Students may be stored or transmitted not only within the territory of Vietnam but also in other countries depending on the level of use of the Service by Parents and Students. When the school transfers personal information of Parents and Students to other countries, the school will comply with this Privacy Policy and current legal regulations on privacy protection.

6. Bảo mật thông tin cá nhân và thanh toán tại Nhà trường

Personal information and payment security at the School

Bảo mật là ưu tiên cao nhất của Nhà trường . Hệ thống của Nhà trường được thiết kế có tính đến khả năng bảo đảm an toàn và riêng tư cho thông tin của Phụ huynh và Học sinh.

 Security is the highest priority for the School. The School's system is designed with a focus on ensuring safety and privacy for the information of Parents and Students.

• Nhà trường áp dụng các giải pháp kỹ thuật và an ninh phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân khỏi bị lạm dụng, can thiệp và mất mát, cũng như truy cập, sửa đổi hoặc tiết lộ không được phép. Nhà trường còn hợp tác thường xuyên với các chuyên gia an ninh để nắm bắt những thông tin mới nhất về an ninh mạng để đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân. Khi thu thập dữ liệu, Nhà trường lưu trữ và bảo mật thông tin cá nhân trên hệ thống máy chủ và các thông tin cá nhân này được an toàn hóa bằng các hệ thống tường lửa, các giải pháp kiểm soát truy cập và mã hóa dữ liệu.

The school applies appropriate technical and security solutions to protect personal information from misuse, interference and loss, as well as unauthorized access, modification or disclosure. The school also regularly cooperates with security experts to capture the latest information on network security to ensure safety for personal information. When collecting data, the school stores and protects personal information on a server system and this personal information is secured by firewalls, access control solutions and data encryption.

 • Thông tin thẻ thanh toán của Phụ huynh và Học sinh được bảo vệ bởi Nhà trường theo tiêu chuẩn quốc tế. Nhà trường không ghi nhận các dữ liệu quan trọng của thẻ thanh toán (số thẻ, họ tên, số CVV) trên hệ thống của Nhà trường. Giao dịch thanh toán được thực hiện trên hệ thống của ngân hàng liên quan.

The payment card information of Parents and Students is protected by the School according to international standards. The School do not record important payment card data (card number, name, CVV number) on The School’s system. Payment transactions are carried out on the system of the relevant bank. 7. Quảng cáo bên thứ ba và thu thập thông tin Personal information and payment security at the School

• Các Dịch vụ có thể bao gồm quảng cáo của bên thứ ba và đường dẫn liên kết tới các trang web và ứng dụng khác. Các đối tác quảng cáo bên thứ ba có thể thu thập thông tin khi Phụ huynh và Học sinh tương tác với nội dung, quảng cáo hoặc dịch vụ của họ.

The Services may include third-party advertisements and links to other websites and applications. Third-party advertising partners may collect information when Parents and Students interact with their content, advertisements or services.

8. Liên lạc và Quảng cáo

Contact and Advertising

Phụ huynh và Học sinh có thể xem, cập nhật và xóa thông tin tài khoản và tương tác với Dịch vụ. Nếu không thể tự truy cập hoặc cập nhật thông tin, Phụ huynh và Học sinh có thể liên hệ với Nhà trường để được hỗ trợ.

Parents and Students can view, update and delete certain account information and interactions with the Services. If unable to access or update their information themselves, Parents and Students can always contact the School for assistance Phụ huynh và Học sinh có nhiều lựa chọn về thu thập và sử dụng thông tin cá nhân.

Nhiều Dịch vụ cho phép Phụ huynh và Học sinh tùy chọn cách sử dụng thông tin cá nhân. Phụ huynh và Học sinh có thể chọn không cung cấp một số thông tin nhất định, nhưng sau đó có thể không tận dụng được một số Dịch vụ.

Parents and Students have many choices regarding the collection and use of their personal information. Many Services include features that allow Parents and Students to choose how their personal information is being used. Parents and Students may choose not to provide certain information but may then not be able to take advantage of some Services.

• Thông tin tài khoản: Để bổ sung, cập nhật hoặc xóa thông tin tài khoản, vui lòng gửi email tới info@hbt.edu.vn. Khi cập nhật hoặc xóa thông tin, Nhà trường thường giữ một bản sao của phiên bản trước vì lý do kỹ thuật.

Account information: To add, update or delete account information, please send an email to info@hbt.edu.vn. When updating or deleting information, the School usually keeps a copy of the previous version for technical reasons.

• Liên lạc: Để hủy đăng ký hoặc điều chỉnh tùy chọn liên lạc, vui lòng gửi email tới info@hbt.edu.vn (hoặc theo quy định trong hợp đồng). Để không nhận thông báo trong ứng dụng từ Nhà trường, vui lòng điều chỉnh cài đặt thông báo trong ứng dụng hoặc thiết bị.

Contact: To unsubscribe or adjust contact options, please send an email to info@hbt.edu.vn (or as specified in the contract).

To not receive in-app notifications from the School, please adjust notification settings in the app or device.

• Quảng cáo: Để không xem quảng cáo dựa trên mối quan tâm của bản thân, vui lòng gửi email tới info@hbt.edu.vn.

 Advertising: To not see interest-based advertisements, please send an email to info@hbt.edu.vn.

 • Trình duyệt và thiết bị: Tính năng Trợ giúp trên hầu hết các trình duyệt và thiết bị sẽ cho biết cách ngăn chấp nhận Cookies mới hoặc tắt chức năng Cookies.

Browser and device: The Help feature on most browsers and devices will show how to prevent new Cookies from being accepted or how to turn off Cookies.

 9. Thông tin cá nhân của người chưa thành niên

Personal information pertaining to minors

Nhà trường cam kết bảo vệ thông tin nhất là thông tin của trẻ em một cách an toàn và chống lại việc sử dụng thông tin một cách trái phép hoặc không đúng mục đích. Nhà trường cam kết không chia sẻ thông tin của trẻ em với bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ Nhà trường, Phụ huynh và Đối tác đã ký cam kết xử lý dữ liệu người dùng.

The School is committed to protecting personal information, especially that of children. The School does not share children’s information with third parties except for the School, Parents and Partners who have signed a user data processing agreement.

 • Mục đích của việc thu thập thông tin: Nhà trường thu thập thông tin của trẻ em với mục đích cung cấp dịch vụ cho phụ huynh và giáo viên. Nhà trường chỉ thu thập những thông tin cần thiết để hoạt động dịch vụ và không thu thập thông tin nào vượt quá phạm vi hoạt động của Dịch vụ.

Purpose of collecting information: The School collects children’s information to provide services to parents and teachers. The School only collects necessary information for service operation.

 • Thông tin được thu thập: Nhà trường thu thập các thông tin sau đây về trẻ em: Tên và ngày sinh, Địa chỉ email, số điện thoại, chỉ số sức khỏe, học lực và các thông tin liên quan đến học tập, các hoạt động tham gia tại trường và các thông tin liên quan.

Information collected: The School collects the following information about children: Name and date of birth, email address, phone number, health index, academic performance and related learning information.

• Sự đồng ý của phụ huynh: Nhà trường chỉ thu thập thông tin trẻ em khi có sự đồng ý từ phụ huynh và người giám hộ của trẻ em. Nếu phụ huynh không đồng ý, Nhà trường sẽ không thu thập thông tin nào về trẻ em.

Parental consent: The School only collects information with the consent of parents. If parents do not agree, the School will not collect any information.

• Quyền kiểm soát thông tin: Phụ huynh có quyền kiểm soát thông tin của con em mình và có thể yêu cầu xóa thông tin hoặc hạn chế việc thu thập thông tin bất cứ lúc nào. Để làm điều này, phụ huynh có thể liên hệ với Nhà trường thông qua info@hbt.edu.vn.

Right to control information: Parents have the right to control their children’s information and may request deletion or restriction of collection at any time by contacting info@hbt.edu.vn.

Tuy nhiên trong một số trường hợp yêu cầu bắt buộc từ chính quyền hoặc Bộ Giáo dục Việt Nam, ưu tiên về pháp lý sẽ nằm dưới văn bản của nhà nước và Bộ Giáo dục Việt Nam.

However in some cases where required by Government or Vietnam Ministry of Education regulations priority will be given to Goverment and Ministry of Education.

10. Thời hạn lưu trữ thông tin cá nhân

Retention of personal information

Chính sách quyền riêng tư tuân thủ các quy định và luật pháp hiện hành liên quan đến thời hạn lưu trữ thông tin cá nhân.

The privacy policy complies with current regulations and laws related to the retention period for personal information.

• Thời hạn lưu trữ: Thời hạn lưu trữ thông tin cá nhân sẽ được xác định rõ ràng và có thể khác nhau tùy thuộc vào loại thông tin cá nhân và mục đích sử dụng thông tin đó.

Retention period: The retention period for personal information will be clearly defined and may vary depending on the type of personal information and its intended use.

 • Xóa thông tin cá nhân: Khi thời hạn lưu trữ đã hết hạn hoặc khi người dùng yêu cầu, các thông tin cá nhân sẽ được xóa khỏi hệ thống.

Deletion of personal information: When the retention period has expired or upon user request, personal information will be deleted from the system.

 • Bảo vệ thông tin cá nhân: Trong suốt thời gian lưu trữ thông tin cá nhân, chính sách quyền riêng tư đảm bảo rằng thông tin cá nhân sẽ được bảo vệ an toàn và bảo mật.

Protection of personal information: Throughout the retention period for personal information, the privacy policy ensures that personal information is securely protected and kept confidential.

• Đánh giá lại thời hạn lưu trữ: Thời hạn lưu trữ có thể được đánh giá lại để đảm bảo rằng thông tin cá nhân vẫn cần được lưu trữ và xử lý an toàn.

Reassessment of retention period: The retention period may be reassessed to ensure that personal information still needs to be retained and processed securely.

11. Thông tin liên lạc, thông báo và sửa đổi

Contact, notices and revisions

Nếu Phụ huynh và Học sinh có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến quyền riêng tư tại Nhà trường hoặc muốn liên hệ với đơn vị kiểm soát thông tin của Nhà trường, xin vui lòng liên hệ. Nhà trường sẽ cố gắng giải đáp mọi thắc mắc của Phụ huynh và Học sinh. Địa chỉ liên hệ của Nhà trường như sau:

If Parents and Students have any questions regarding privacy at the School or wish to contact the School’s information control unit, please do not hesitate to reach out. The School will do our best to answer any questions from Parents and Students. The School’s contact information is as follows:

• Số 9 Trung Lực - Đằng Lâm - Hải An - Hải Phòng

No 9 Trung Luc – Dang Lam - Hai An – Hai Phong

• (+84) 911 111 599

• info@hbt.edu.vn

Hoạt động của Nhà trường liên tục thay đổi và Chính sách quyền riêng tư cũng có thể được cập nhật. Phụ huynh và Học sinh nên kiểm tra trang web và ứng dụng của Nhà trường thường xuyên để cập nhật những thay đổi mới nhất. Trừ khi có quy định khác, Chính sách quyền riêng tư hiện hành áp dụng cho tất cả thông tin cá nhân mà Nhà trường thu thập về Phụ huynh và Học sinh cũng như tài khoản của họ. Mọi sửa đổi Chính sách này sẽ không làm giảm mức độ bảo vệ thông tin cá nhân đã thu thập trong quá khứ mà không có sự thông báo và lựa chọn của Phụ huynh và Học sinh.

The school’s operations are constantly changing and this Privacy Policy may also be updated. Parents and students should regularly check the school’s website and app to stay up to date with the latest changes. Unless otherwise specified, the current Privacy Policy applies to all personal information that the school collects about parents and students as well as their accounts. Any amendments to this Policy will not reduce the level of protection for personal information collected in the past without notifying and giving Parents and Students a choice.

 12. Một số thông tin bổ sung cho Liên minh Châu Âu EU Additonal Information for the EU Nhà trường cung cấp thêm thông tin về quyền riêng tư, thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng tiềm năng và hiện tại tại các quốc gia thuộc Liên Minh Châu Âu.

The School provide additional information on privacy, collection and use of personal information of potential and current customers in European Union countries.

• Đơn vị kiểm soát thông tin cá nhân là CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HAI BÀ TRƯNG (địa chỉ tại số 9 Trung Lực, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam).

The personal information controller is TRUONG EDUCATION JOINT STOCK COMPANY (located at 9 Trung Luc Street, Dang Lam Ward, Hai An District, Hai Phong City, Vietnam).

 • Nhà trường xử lý thông tin cá nhân của Phụ huynh và Học sinh dựa trên các cơ sở pháp lý sau:

The School process personal information of parents and students based on following legal bases:

- Ký kết hợp đồng;

contract excution;

- Lợi ích hợp pháp;

Legitimate interests;

- Tuân thủ pháp luật;

Compliance with laws;

- Trả lời yêu cầu hợp pháp;

Responding to lawful requests;

- Sự chấp thuận của Phụ huynh và Học sinh.

Consent from Parents and Students.

 • Quyền của Phụ huynh và Học sinh: Theo quy định của pháp luật, Phụ huynh và Học sinh có các quyền sau:

 According to the law, Parents and Students have the following rights:

- Hỏi Nhà trường có đang nắm giữ thông tin cá nhân về bản thân hay không và yêu cầu cung cấp bản sao thông tin cá nhân đó;

Ask the School if the School are holding personal information about themselves and request a copy of that personal information;

- Yêu cầu đính chính thông tin cá nhân không chính xác;

Request correction of inaccurate personal information;

- Yêu cầu xóa thông tin cá nhân không còn cần thiết cho các mục đích xử lý;

Request deletion of personal information that is no longer necessary for processing purposes;

- Yêu cầu tạm dừng xử lý thông tin cá nhân khi hoạt động xử lý không phù hợp;

Request suspension of processing of personal information when processing activities are inappropriate;

- Phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân;

Object to the processing of personal data;

-Yêu cầu luân chuyển thông tin cá nhân mà Phụ huynh và Học sinh đã cung cấp cho Nhà trường;

Request transfer of personal information that parents and students have provided to the School; and

Gửi khiếu nại với cơ quan có thẩm quyền.

 File a complaint with the competent authority.

Phụ huynh và Học sinh có thể thực hiện các quyền này bằng cách liên hệ với Nhà trường.

Parents and students can exercise these rights by contacting the School.

Nếu Phụ huynh và Học sinh đã đồng ý cho Nhà trường xử lý thông tin cá nhân của mình cho một mục đích cụ thể, Phụ huynh và Học sinh có thể rút lại sự đồng ý đó bất kỳ lúc nào.

If parents and students have agreed to allow the School to process their personal information for a specific purpose, parents and students may withdraw their consent at any time.

• Khi Nhà trường chuyển thông tin cá nhân của Phụ huynh và Học sinh được thu thập và lưu trữ tại Liên Minh Châu Âu ra ngoài Liên Minh Châu Âu, Nhà trường sẽ tuân thủ các điều khoản của Chính sách quyền riêng tư này và pháp luật bảo vệ quyền riêng tư hiện hành. Điều này có thể bao gồm việc chuyển dữ liệu theo các thỏa thuận chuyển dữ liệu có bao gồm Điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn được Ủy ban Châu Âu phê duyệt:

When the School transfer personal information of parents and students collected and stored in the European Union outside the European Union, the School will comply with the terms of this Privacy Policy and current privacy protection laws. This may include transferring data under data transfer agreements that include standard contractual terms approved by the European Commission.

 13. Ví dụ về các thông tin được Nhà trường thu thập Thông tin Phụ huynh và Học sinh cung cấp cho Nhà trường.

Examples of information collected Information Parents and Students provide to the School

Phụ huynh và Học sinh chủ yếu cung cấp thông tin cho Nhà trường khi:

Parents and Students primarily provide information to the School when:

• Tìm kiếm, đăng ký hoặc sử dụng dịch vụ;

Search for, register and use services;

• Tạo hoặc quản lý tài khoản của Phụ huynh và Học sinh;

Create and manage accounts for Parents and Students;

• Cấu hình cài đặt của Phụ huynh và Học sinh, cung cấp quyền truy cập dữ liệu, hoặc tương tác với dịch vụ;

Configure settings for Parents and Students; provide data access rights and interact with services;

 • Đăng ký hoặc tham dự một sự kiện của Nhà trường;

Register or attend events organized by the School;

• Mua hoặc sử dụng nội dung, sản phẩm hoặc Dịch vụ từ các nhà cung cấp bên thứ ba thông qua các trang web hoặc ứng dụng của Nhà trường;

Purchase or use content, products or services from third-party providers through the School’s websites or applications;

 • Cung cấp nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ cho Phụ huynh và Học sinh trên hoặc thông qua Dịch vụ hoặc các trang web, các trangh fanpage chính thức hoặc các ứng dụng của Nhà trường (hoặc các địa điểm tương tự khác do Nhà trường điều hành hoặc cung cấp);

Provide content, products or services to Parents and Students through the Service or the School’s official websites, fanpages or applications (or other similar locations operated or provided by the School);

• Liên lạc với Nhà trường qua tất cả các phương tiện chính thống như tổng đài chăm sóc khách hàng, gọi điện, email;

Contact the School through official means such as customer service hotline, phone calls or emails;

• Hoàn thành bảng câu hỏi hoặc các phiếu cung cấp thông tin khác;

Complete questionnaires or other information collection forms;

• Đăng tải nội dung trên các trang web, các trang fanpage chính thức hoặc các ứng dụng của Nhà trường hoặc các địa điểm tương tự;

Post content on the School’s websites, official fanpages or applications (or similar locations);

Tùy thuộc vào việc Phụ huynh và Học sinh sử dụng Dịch vụ, Phụ huynh và Học sinh có thể cung cấp cho Nhà trường các thông tin ví dụ như:

Depending on the Parents and Students use the Service, Parents and Students supply the School personal information:

• Tên, địa chỉ email, địa chỉ thường trú, hộ khẩu, dân tộc, và thôn tin liên lạc tương tự khác;

Name, email address, permanent address, household registration, ethnicity, and other similar contact information;

• Thông tin thanh toán, bao gồm thông tin thẻ tín dụng và tài khoản ngân hàng;

Payment information, including credit card and bank account information;

• Thông tin về vị trí của người dùng;

Information about the user's location;

• Thông tin về công ty hoặc tổ chức của Phụ huynh và đầu mối liên hệ, chẳng hạn như đồng nghiệp hoặc những người trong công ty hoặc tổ chức của Phụ huynh;

Information about the Parent's company or organization and contacts, such as colleagues or people in the Parent's company or organization;

• Tên người dùng, bí danh, vai trò và thông tin xác thực và bảo mật khác;

Usernames, aliases, roles and other security and authentication information;

• Nội dung phản hồi, lời chứng thực, câu hỏi, trao đổi với Nhà trường;

Content feedback, testimonials, questions, exchanges with the School;

• Hình ảnh của Phụ huynh và Học sinh (tĩnh, video và trong một số trường hợp 3D), giọng nói và các đặc điểm nhận dạng cá nhân khác của Phụ huynh và Học sinh khi tham dự mỗi sự kiện của Nhà trường hoặc sử dụng một số Dịch vụ;

Images of Parents and Students (static, video and in nsome cases 3D), Voices and other personally identifiable features of Parentes and Students when attending each School event or using certain Services;

• Thông tin liên quan đến danh tính, bao gồm thông tin nhận dạng do chính phủ cấp, quốc tịch;

 Identity-related information, including government-issued identification information, nationality;

• Thông tin tài chính và doanh nghiệp;

 Financial and corporate information; 

• Số VAT, mã số thuế thu nhập cá nhân và các định danh thuế khác.

 VAT number, PIT number and other tax identifiers.

Thông tin tự động Automatic information Nhà trường chủ yếu thu nhập thông tin tự động khi Phụ huynh và Học sinh:

The School primarily collects information automatically when Parents or Students:

• Truy cập, tương tác hoặc sử dụng Dịch vụ (kể cả khi Phụ huynh và Học sinh sử dụng máy tính hoặc thiết bị khác để tương tác Dịch vụ);

Access, interactm or use the Services (including when Parents or Students use computer or other device to interact with the Services);

 • Tải nội dung từ Nhà trường;

Download contetnt from the School;

• Mở email hoặc nhấp vào liên kết trong email từ Nhà trường;

Open emails or click on links in the emails from the School; 

• Tương tác hoặc liên lạc với Nhà trường.

Interact or communicate with the School.

 Ví dụ về các thông tin được Nhà trường thu thập tự động:

Examples of the information the School collects include:

• Địa chỉ IP của máy tính: Địa chỉ IP (Internet Protocol) là địa chỉ duy nhất được gán cho mỗi thiết bị truy cập internet. Nhà trường có thể thu thập địa chỉ IP của các máy tính được sử dụng trong mạng nội bộ của trường để quản lý mạng và phát hiện các vấn đề bảo mật;

IP address of the computer: An IP (Internet Protocol) address is a unique identifier assigned to each device accessing the internet. The school may collect the IP addresses of computers used within the school's network to manage the network and detect security issues;

• Thông tin về trình duyệt và hệ điều hành: Nhà trường có thể thu thập thông tin về trình duyệt và hệ điều hành được sử dụng để truy cập vào các trang web của trường. Thông tin này có thể giúp nhà trường tối ưu hóa trang web và đảm bảo tương thích với các trình duyệt và hệ điều hành khác nhau;

Browser and operating system information: The School may collect information about the browser and operating system used to access the school's website. This information can help the School optimize the website and ensure compatibility with different browsers and operating systems;

• Dữ liệu định vị GPS: Nếu các cá nhân sử dụng các thiết bị di động hoặc máy tính xách tay khi truy cập mạng nội bộ của trường, Nhà trường có thể thu thập dữ liệu định vị GPS để giúp quản lý các hoạt động truy cập mạng;

GPS location data: If individuals use mobile devices or laptops when accessing the school's network, the school may collect GPS location data to help manage network access activities;

• Thông tin về hoạt động đăng nhập: Nhà trường có thể thu thập thông tin về các hoạt động đăng nhập vào các hệ thống mạng của trường. Thông tin này giúp nhà trường phát hiện các hoạt động đáng ngờ và đảm bảo an toàn cho các hệ thống và dữ liệu của trường;

Login activity information: The school may collect information about login activity into the school's network systems. This information helps the school detect suspicious activity and ensure the safety of the school's systems and data; and

• Dữ liệu về tần suất và thời gian truy cập: Nhà trường có thể thu thập dữ liệu về tần suất và thời gian truy cập các trang web và các hệ thống mạng của trường. Thông tin này có thể giúp nhà trường tối ưu hóa trang web và cải thiện trải nghiệm truy cập của các cá nhân.

Frequency and timing of access data: The school may collect data about the frequency and timing of access to websites and network systems. This information can help the school optimize the website and improve individuals' access experience. Thông tin từ các nguồn khác Information from other sources Các thông tin mà Nhà trường được phép tiếp cận hoặc có được từ các nguồn khác

• Thông tin lịch sử tín dụng;

 Credit history information;

• Kết quả tìm kiếm và liên kết, bao gồm các danh sách sản phẩm, dịch vụ được trả tiền (liên kết tài trợ);

Search results and links, including paid listings (such as Sponsored Links);

• Thông tin về đăng ký, mua, hỗ trợ hoặc thông tin khác về tương tác của Phụ huynh và Học sinh với các sản phẩm dịch vụ của Nhà trường hoặc với các sản phẩm của bên thứ ba liên quan đến Dịch vụ;

Subscription, purchase, support, or other information about Parents and Students interactions with products and services offered by the School or third parties in relation to the Service; and

• Thông tin quảng cáo và tuyển dụng, bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ thường trú, hộ khẩu, dân tộc, và thôn tin liên lạc tương tự khác.

Marketing and recruitment information, including name, email address, permanent address, household registration, ethnicity, and other similar contact information.

Đầu trang